Privacyverklaring

Welke gegevens
Voor de uitvoering van overeenkomsten en ten behoeve van vitale belangen van de organisatie bewaart de stichting de volgende PERSOONSGEGEVENS van houders van certificaten van aandeel in BV Reederij ‘Oosterschelde’ en in BV Rijnrederij ‘Helena’: naam, adres, woonplaats, telefoon en email.

Welke verstrekking
We verstrekken geen gegevens aan derden.

Welke bewaartermijn
De bewaartermijn van de PERSOONSGEGEVENS is onbeperkt.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw gegevens, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.

Bent u ontevreden over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, neem dan contact met ons op; contactgegevens staan op de website. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring staat online op het volgende adres: www.hetrotterdamsezeilschip.nl/privacyPrivacy statement

Which data
For the execution of agreements and for the vital interests of the organization, the shipping company keeps the following PERSONAL DATA from shareholders of B.V. Reederij ‘Oosterschelde’ and B.V. Rijnrederij ‘Helena’: name, address, place of residence, telephone and email.

Who will see this data
We do not provide data to anyone.

Duration of data storage
Your PERSONAL DATA, will be kept for an indefinite period of time.

Your rights
You have different rights with regard to your data, such as the right of access, correction and deletion.

If you are not satisfied with the way we handle your privacy, please contact us; contact details can be found on every page of the website. You can also submit a complaint to the regulator, the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority).

This Privacy Statement is online at the following address: www.hetrotterdamsezeilschip.nl/privacyCorrespondentie

p/a mr M. Verhagen,
Postbus 23429,
3001 KK Rotterdam,
T: 010-2170999

Fans en liefhebbers zijn onmisbaar voor de Oosterschelde en de Helena. Dankzij deze Vrienden kunnen we kostbare restauraties aan deze bijzondere schepen verrichten. Wilt u ons helpen?

Ondersteun de schepen →